Algemene voorwaarden Explosive Sound & Light / Feestjeoplocatie.nl :

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst.

Artikel 3. Levering en terugbezorging.

Artikel 4. Leveringstermijn.

Artikel 5. Reclame en controle op goede staat van de materialen.

Artikel 6. Verplichtingen huurder.

Artikel 7. Reparatie.

Artikel 8. Schade en gebreken.

Artikel 9. Verzekering.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.

Artikel 11. Gebruik.

Artikel 12. Mededelingsverplichtingen huurder.

Artikel 13. Wijzigingen.

Artikel 14. Betaling.

Artikel 15. Annulering.

Artikel 16. Algemene verplichting.

Artikel 17. Toepasselijk recht.

Artikel 18. Overmacht.

Artikel 19. Geschillen.

Artikel 20. Wijzigingen. 

 

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde materialen welke is gesloten tussen enerzijds  Explosive Sound & Light of Feestjeoplocatie.nl, verder te noemen ‘verhuurder’, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen ‘huurder’.


Artikel 2.
 Duur van de overeenkomst.

2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.
2.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur/ uitleen contract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag of een bepaalde huurperiode.


Artikel 3.
 Levering en terugbezorging.

3.1. De huurder dient zelf de gehuurde materialen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huur/ uitleen contract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/ of terugbezorgen van de gehuurde materialen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/ gelost kan bereiken via begaanbare weg.
Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/ of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Bezorg- en ophaaltijden vanuit de verhuurder betreft richtlijnen en kunnen nooit gegarandeerd worden.

 

Artikel 4. Leveringstermijn.

Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde materialen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.


Artikel 5.
 Reclame en controle op goede staat van de materialen.

5.1. De huurder is verplicht terstond na de levering van de materialen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen.

Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt huurder geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 

Artikel 6. Verplichtingen huurder.

6.1. De huurder is verplicht de gehuurde materialen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde materialen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de materialen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde materialen aan te brengen;
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde materialen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde materialen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

— De materialen blijven ten allen tijden eigendom van de verhuurder —

6.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
b. Huurder zal al de vorderingen van derden terzake intellectuele eigendomsrechten, zoals de Buma/Stemra rechten, welke verband houden met de prestatie voldoen.
Huurder zal zorg dragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie en verhuurder vrijwaren indien deze door een derde terzake wordt aangesproken.

  1. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
    d. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van gehuurde;
    e. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water, afvoer en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie;


Artikel 7
. Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van on-vakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 

Artikel 8. Schade en gebreken.

8.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan de gehuurde materialen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

8.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van on-vakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.


Artikel 9.
 Verzekering.

9.1 De huurder draagt het volledige risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde materialen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld tot en met moment van ophalen van de materialen. De huurder zal daartoe de materialen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid.

10.1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode.

10.2 Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde materialen veroorzaakt, is de verhuurder niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

10.3. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

10.4 Wanneer de huurder de materialen in een ruimte plaatst of laat plaatsen door verhuurder dan is de verhuurder niet aansprakelijk voor schade door lekkage van water en/of andere vloeistof in deze ruimte.

10.5 Verhuurder is nooit aansprakelijk voor omzet verlies indien het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode kapot gaat of een storing heeft.

 

Artikel 11. Gebruik.

Manco´s en beschadigingen aan de apparatuur, alsmede reinigingskosten, welke uitstijgen boven aan die verbonden aan de reiniging bij normaal gebruik, worden aan de huurder in rekening gebracht. De betreffende factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 

Artikel 12. Mededelingsverplichtingen huurder.

Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende materialen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde materialen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

 

Artikel 13. Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

Artikel 14. Betaling.

Betaling dient voldaan te zijn 14 dagen voorafgaande de levering van de materialen per overboeking. Dit tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 15. Annulering.

Mocht om welke reden dan ook de opdracht niet doorgaan dan belasten wij u bij annulering binnen 3 kalenderdagen voor de huurperiode  50% door. Meer dan 3 dagen voor aanvang van de huurperiode is kosteloos.

 

Artikel 16. Algemene verplichting.

Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht.

Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 18. Overmacht.

  1. Mocht de verhuurder als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal de verhuurder gerechtigd zijn, zonder in gebreke te zijn, de afgifte van de apparatuur uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.
  2. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, evacuatie, staking, transportbelemmeringen en overheidsmaatregelen.

 

Artikel 19. Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Artikel 20. Wijzigingen. 

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Geen producten toegevoegd.